EĞİTİM VE DEĞİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 01 – Derneğin Adı:

Derneğin adı: EĞİTİM VE DEĞİŞİM DERNEĞİ’dir.

Madde 02 – Kuruluş:

a) Bu dernek tüzüğünün sonunda adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından kurulmuştur.

b) Derneğin merkezi: İstanbul İl sınırları dahilidir.

c) Derneğin şubesi yoktur.

d) Dernek yasal çerçevede temsilcilik açabilir.

Madde 03 – Derneğin Amacı:

a) Sağduyunun egemen olması için, yüksek ahlaklı, mesleki donanıma sahip, kritik ve
analitik düşünen, çevreye duyarlı, yerel ve evrensel değerleri hayat tarzı haline getirmiş nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimcileri bir araya getirmek ve eğitim-öğretim süreçlerine yön vermek.

b) İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına;
fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve gelişmesi; mutlu huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak,

Madde 04 – Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimleri Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar.

a)Genel akademik eğitim-öğretim, din eğitim-öğretimi, engelli eğitim-öğretimi, mesleki eğitim-öğretim, okul öncesi eğitim-öğretimi konularında yurt içi ve yurt dışında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar. Akademik yayınlarda bulunur. Bu amaçlara yönelik, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve akademik eğitim gören öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar verir.

b)Yurtiçi ve yurtdışında, kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, sportif müsabakalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, şenlikler, anma günleri, fuarlar, sergiler, piknik ve geziler, ziyaretler, kermesler, çekiliş, festival, konserler ile konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, forumlar ve kurslar düzenler, düzenlenenlere katılır.

c)Açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, kültür merkezleri, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüd salonları ve merkezleri, konferans salonu, misafirhaneler, kiralar ve işletir.

ç)Eğitim alan ve verenlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için birlikte kullanabilecekleri araç ve gereçler temin eder, tesisler kurar ve işletir. Özellikle gençlere yönelik her türlü beceri, meslek ve sanat kursları açar. Yaz okulları ve takviye kursları düzenler. Eğitimin tüm paydaşlarına her alanda destek olur.

d)Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, danışmanlık ve rehberlik merkezleri kurar. Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyonlar ve çalışma grupları teşekkül ettirir.

e)İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yolları geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapar.

f)Tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim, el beceri kursları düzenler. Bölgesel, yurt içi, yurt dışı her türlü yarışma ve eğitim faaliyetleri düzenler, katılır.

g) Edebiyat, diksiyon ve hızlı okuma gibi kişisel gelişim kursları düzenler. Bölgesel, yurt
içi, yurt dışı her türlü yarışma ve eğitim faaliyetleri düzenler, katılır.

ğ) Tüm spor dallarında sporcu ve antrenör yetiştirmek için kurslar düzenler. Bölgesel, yurt içi, yurt dışı her türlü yarışma ve eğitim faaliyetleri düzenler, katılır.

h)İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğun, sosyal huzurun ve refahın sağlanması için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur.

ı)Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışması ve faaliyeti yapar. Çevre temizliği ile ilgili kampanyalar düzenler. Ağaçlandırma çalışmaları yapar.

i)Milli ve dini gün ve gecelerde, anma ve kutlama programları düzenler.

j)Dernek amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel-işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar. Broşür, afiş, katalog, bülten, dergi, kitap, yıllık, gazete ve benzeri yayınları basar ve yayınlar, TV filmi çeker, CD, DVD gibi her türlü manyetik ve elektronik malzeme hazırlar. Web sitesi, portal, e-dergi hazırlar, domain satın alabilir. Her türlü web sunucusu (server) kiralayabilir, satın alabilir, tesis edebilir. Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar.

k)Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başka derneklere ve federasyonlara kurucu veya üye olabilir. Başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar ve benzeri siviltoplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket vb. adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuşolanlara katılabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Adı geçen kurumlardan maddî yardım alabilir ve bunlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir.

l)Dernek, yürürlükteki yasalara uygun olarak uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler, yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir, bunların davetlerine uyarak üyelerini veya üçüncü kişileri dernek adına yurt dışına gönderebilir.

m)Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmaz mal kiralar, işletebilir. Yardım Toplama Kanunu ile Kuruluş Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur.

n)Dernek gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, Ticari Şirketler kurabilir, temsilcilikler açabilir.

o)Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde, şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi yardım talep edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul edebilir, bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.

ö)Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

p) Nitelikli eğitimci yetişmesi için çalışmalar yapar, eğitim politikaları hazırlar. İlgili resmi ve özel kurumlara rapor ve öneriler sunar. Eğitim şurası ve çalıştayları düzenler, düzenlenenlere katılır.

r) Kısa film, fotoğraf, resim, web tasarım vb. her türlü yarışmalar düzenler.

s) Yurt içi ve yurt dışı yabancı dil kursları düzenler, öğrenci gönderebilir

ş) Üyelerinin kesintisiz iletişimini sağlamak için gerekli tesisleri kiralar, satın alır, kurar.

t) Üyelerine ve hedef kitlesine yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunar.