EĞİTİM VE DEĞİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 01 – Derneğin Adı:

Derneğin adı: EĞİTİM VE DEĞİŞİM DERNEĞİ’dir.

Madde 02 – Kuruluş:

 1. a) Bu dernek tüzüğünün sonunda adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından kurulmuştur.
 2. b) Derneğin merkezi: İstanbul İl sınırları dahilidir.
 3. c) Derneğin şubesi yoktur.
 4. d) Dernek yasal çerçevede temsilcilik açabilir.

Madde 03 – Derneğin Amacı:

 1. a) Sağduyunun egemen olması için, yüksek ahlaklı, mesleki donanıma sahip, kritik ve

analitik düşünen, çevreye duyarlı, yerel ve evrensel değerleri hayat tarzı haline getirmiş

nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimcileri bir araya getirmek ve eğitim-öğretim

süreçlerine yön vermek.

 1. b) İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına;

fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve gelişmesi; mutlu,

huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak,

Madde 04 – Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimleri

Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen

esas ve usullere uygun bir şekilde yapar.

a)Genel akademik eğitim-öğretim, din eğitim-öğretimi, engelli eğitim-öğretimi, mesleki

eğitim-öğretim, okul öncesi eğitim-öğretimi konularında yurt içi ve yurt dışında araştırma

ve geliştirme çalışmaları yapar. Akademik yayınlarda bulunur. Bu amaçlara yönelik,

ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve akademik eğitim gören öğrencilere karşılıklı

veya karşılıksız burslar verir.

b)Yurtiçi ve yurtdışında, kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, sportif

müsabakalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, şenlikler, anma günleri, fuarlar, sergiler,

piknik ve geziler, ziyaretler, kermesler, çekiliş, festival, konserler ile konferanslar,

sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, forumlar ve kurslar düzenler,

düzenlenenlere katılır.

c)Açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, kültür merkezleri, lokaller, kitaplıklar,

kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüd salonları ve merkezleri, konferans salonu,

misafirhaneler, kiralar ve işletir.

ç)Eğitim alan ve verenlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için birlikte

kullanabilecekleri araç ve gereçler temin eder, tesisler kurar ve işletir. Özellikle gençlere

yönelik her türlü beceri, meslek ve sanat kursları açar. Yaz okulları ve takviye kursları

düzenler. Eğitimin tüm paydaşlarına her alanda destek olur.

d)Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile

amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim,

danışmanlık ve rehberlik merkezleri kurar. Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için

hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyonlar ve çalışma grupları teşekkül

ettirir.

e)İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının

çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yolları geliştirir, bulunan çözüm yollarının

uygulanması için çalışmalar yapar.

f)Tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim, el beceri kursları düzenler. Bölgesel, yurt içi, yurt

dışı her türlü yarışma ve eğitim faaliyetleri düzenler, katılır.

 1. g) Edebiyat, diksiyon ve hızlı okuma gibi kişisel gelişim kursları düzenler. Bölgesel, yurt

içi, yurt dışı her türlü yarışma ve eğitim faaliyetleri düzenler, katılır.

ğ) Tüm spor dallarında sporcu ve antrenör yetiştirmek için kurslar düzenler. Bölgesel,

yurt içi, yurt dışı her türlü yarışma ve eğitim faaliyetleri düzenler, katılır.

h)İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğun, sosyal huzurun ve refahın sağlanması için

her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev eşyası, şahsi eşya,

yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur.

ı)Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için

her türlü yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışması ve faaliyeti yapar. Çevre temizliği ile ilgili

kampanyalar düzenler. Ağaçlandırma çalışmaları yapar.

i)Milli ve dini gün ve gecelerde, anma ve kutlama programları düzenler.

j)Dernek amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel-işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve

bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar. Broşür, afiş, katalog, bülten, dergi, kitap,

yıllık, gazete ve benzeri yayınları basar ve yayınlar, TV filmi çeker, CD, DVD gibi her türlü

manyetik ve elektronik malzeme hazırlar. Web sitesi, portal, e-dergi hazırlar, domain

satın alabilir. Her türlü web sunucusu (server) kiralayabilir, satın alabilir, tesis edebilir.

Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve

bildiriler yayınlar.

k)Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başka derneklere ve federasyonlara kurucu

veya üye olabilir. Başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar ve benzeri sivil

toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket vb. adlarla

oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş

olanlara katılabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Adı geçen kurumlardan maddî yardım

alabilir ve bunlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi

partilerle işbirliği yapabilir.

l)Dernek, yürürlükteki yasalara uygun olarak uluslararası faaliyette ve işbirliğinde

bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir

veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler, yabancı ülkelerdeki

dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir, bunların davetlerine uyarak

üyelerini veya üçüncü kişileri dernek adına yurt dışına gönderebilir.

m)Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmaz mal kiralar, işletebilir. Yardım

Toplama Kanunu ile Kuruluş Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış

ve yardımda bulunur.

n)Dernek gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, Ticari Şirketler kurabilir,

temsilcilikler açabilir.

o)Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde, şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi

yardım talep edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul edebilir, bu

kuruluşlara yardımda bulunabilir.

ö)Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

 1. p) Nitelikli eğitimci yetişmesi için çalışmalar yapar, eğitim politikaları hazırlar. İlgili

resmi ve özel kurumlara rapor ve öneriler sunar. Eğitim şurası ve çalıştayları düzenler,

düzenlenenlere katılır.

 1. r) Kısa film, fotoğraf, resim, web tasarım vb. her türlü yarışmalar düzenler.
 2. s) Yurt içi ve yurt dışı yabancı dil kursları düzenler, öğrenci gönderebilir
  ş) Üyelerinin kesintisiz iletişimini sağlamak için gerekli tesisleri kiralar, satın alır, kurar.
  t) Üyelerine ve hedef kitlesine yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri

sunar.